​I. Tư vấn quát triển và quản lí tổ thức

1 Xác định Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và các chiến lược hiện tại

2 Phân tích môi trường hoạt động ngành theo mô hình PEST

3 Xây dựng ma trận phân tích SWOT cho môi trường bên ngoài

4 Xây dựng ma trận phân tích SWOT cho môi trường bên trong Doanh nghiệp

5 Phân tích nguồn lực doanh nghiệp – Xác định chuỗi giá trị Doanh nghiệp

6 Xây dựng chiến lược của Doanh nghiệp

7 Lập kế hoạch triển khai chiến lược

8 Xây dựng hệ thống đánh giá chiến lược

​​II. Tư vấn tái cấu trúc tổ chức

1 Cơ cấu tổ chức

1.1 Xây dựng chuỗi giá trị cho Doanh nghiệp

1.2 Xây dựng cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp dựa trên mô hình chuỗi giá trị

1.3 Xây dựng danh mục các chức năng chủ yếu của Doanh nghiệp dựa trên mô hình chuỗi giá trị

1.4 Xây dựng ma trận phân bổ chức năng cấp công ty của Doanh nghiệp

1.5 Xây dựng ma trận phân bổ chức năng cho các phòng ban của Doanh nghiệp

1.6 Xác định mối quan hệ phối thuộc công việc giữa các bộ phận, phòng ban, đơn vị của Doanh nghiệp

2 Hệ thống phân quyền

2.1 Xác đinh nguyên tắc phân quyền và ủy quyền công việc của Doanh nghiệp

2.2 Xác định phạm vi, nội dụng công việc cần ủy quyền, phân quyền

2.3 Xây dựng qui chế và bảng phân quyền

III. Xây dựng hệ thống quy trình hoạt động

1 Xác định các qui trình cần thiết phải xây dựng

2 Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống qui trình hoạt động của Doanh nghiệp

​​IV. Giải pháp quản trị nguồn nhân lực

1 Xây dựng chiến lược nhân sự và triết lý nhân sự

2 Xây dựng kế hoạch định biên nhân sự

3 Xây dựng lộ trình công danh/ Thang bảng lương theo giá trị công việc

4 Xây dựng khung năng lực và hệ thống đánh giá năng lực nhân sự 5 Xây dựng hệ thống giao việc, giám sát công việc và đánh giá hiệu quả làm việc

6 Đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng hệ thông KPI

7 Xây dựng hệ thống đãi ngộ (lương, thưởng) theo phương pháp 3Ps

8 Phát triển hệ thống lãnh đạo chiến lược và đội ngũ nhân sự cốt lõi

9 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp