​1. Tư vấn pháp chế doanh nghiệp và giải pháp quan hệ lao động

1.1

Tham mưu cho Ban Giám đốc, các đơn vị trong toàn công ty về những vấn đề pháp lý trong hoạt động quản lý, điều hành, kinh doanh và các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

1.2

Thẩm định về mặt pháp lý cho các  phòng ban, đơn vị trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng các loại, tài liệu, hồ sơ dịch vụ cho các đơn vị trên toàn hệ thống công ty

1.3

Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật để cung cấp thông tin về pháp luật cho các phòng ban liên quan, phát hiện và có ý kiến về những quy định của công ty không phù hợp với quy định của pháp luật

1.4

Tư vấn cho công ty trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty trong các vụ kiện dân sự, kinh tế

1.5

Thẩm định về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của công ty

2. Xây dựng văn bản, các quy trình, quy chế và phổ biến các văn bản QPPL và văn bản định chế của công ty

2.1

Tổ chức soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, đóng góp ý kiến đối với các văn bản/tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công ty trên cơ sở yêu cầu hoạt động, quản trị, điều hành của công ty và của pháp luật

2.2

Phối hợp với các phòng ban khác xây dựng hệ thống biểu mẫu áp dụng chung cho hệ thống công ty (tham gia soạn thảo các loại hợp đồng, các hồ sơ giao dịch của công ty với các đối tác, soạn thảo hoặc chỉnh sửa và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của các loại văn bản, tài liệu giao dịch của Công ty gửi cho bên thứ ba

2.3

Hệ thống hóa và cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của công ty

3 Các dịch vụ khác

3.1 Tham gia công tác công bố/ thẩm định thông tin được cung cấp ra bên ngoài

3.2 Tư vấn và giải quyết những khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng,CBNV, trong và ngoài công ty

3.3 Tư vấn giải quyết các yêu cầu của cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động công ty