At Work

3.1

Kỹ năng quản lý khủng hoảng

At Work

3.2

Kỹ năng chăm sóc và quan hệ khách hàng

At Work

3.3

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Working

3.4

Kiến thức chung về tài chính doanh nghiệp

Working in Office

3.5

Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo

Work Space

3.6

Kiến thức chung về Marketing

Working Cafe

3.7

Nghệ thuật đàm phán, thuyết phục

Working on laptop

3.8

Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc

At the Office

3.9

Kỹ năng cải tiến quy trình công việc