1.

Kỹ năng quản lý thời gian

3.

Kỹ năng huấn luyện

5.

Kỹ năng quản lý hồ sơ

7.

Kỹ năng làm việc nhóm

9.

Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

11.

Kỹ năng quản lý xung đột

13.

Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống

15.

Kỹ năng đàm phán

17.

Kỹ năng quản lý stress

19.

Kỹ năng tư duy tích cực và sáng tạo

21.

Kỹ năng quản lý sự thay đổi

2.

Kỹ năng lập kế hoạch

4.

Kỹ năng giao tiếp

6.

Kỹ năng tuyển dụng

8.

Kỹ năng ra quyết định

10.

Kỹ năng điều hành cuộc họp

12.

Kỹ năng giao việc - ủy quyền

14.

Kỹ năng thuyết phục

16.

Kỹ năng thuyết trình

18.

Kỹ năng phỏng vấn

20.

Kỹ năng đào tạo chuyên nghiệp

22.

Nghệ thuật ứng xử nơi công sở