2.1

Nghệ thuật quản lý sự thay đổi

2.2

Kỹ năng dẫn dắt nhân viên

2.3

Kỹ năng phát triển nhân viên

2.4

Kỹ năng tuyển dụng nhân viên

2.5

Kỹ năng tạo động lực làm việc hiệu quả

2.6

Kỹ năng đánh giá nhân viên

2.7

Nghệ thuật thuyết phục

2.8

Nghệ thuật giữ chân người tài

2.9

Kỹ năng làm việc nhóm